Ty Howell FarmCottages Bythynnod Fferm Tŷ Howell Dau addasiad newydd sbon o ymddangosiad hardd ar dyddyn saith erw gwledig yw Bythynnod Mulberry a Teal. Gellir cerdded yn hwylus i bentref bach Cwmdu o’r bythynnod. Dyfarnwyd gwobr gradd 4 gan “Visit Wales” i’r ddau fwthyn yn ddiweddar. Adeilad un ystafell wely cynllun agored yw Bwthyn Mulberry wedi’i addurno yn hyfryd ac ysgafn. Ar y llawr isaf (y llawr dyrnu llafur gynt) mae cegin helaeth ac adran fwyta ar wahân. Lan lofft ceir ystafell wely eang gyda gwely mawr iawn (sip a chyswllt) ac ystafell gawod en-suite. Cynlluniwyd Bwthyn Teal, bwthyn un ystafell wely, yn hyfryd i gyfoethogi nodweddion gwreiddiol yr ysgubor. Yn y gegin fawr (a fu’n dwlc mochyn) ceir adran fwyta sy’n arwain i fyny at lolfa ar wahân. Lan loft mae ystafell wely chwaethus gyda gwely mawr iawn ac ystafell gawod en-suite.
Wild MountainsWild Mountains Glamping Yn Wild Mountains credwn fod natur, breuddwydion, chwarae a theithiau annisgwyl yn dda i’r enaid. Yn yr ardal hardd hon yng Ngorllewin Cymru, awn yn ôl at wraidd bywyd gan fwynhau’r pethau syml ond mewn awyrgylch llawn cysur. Gyda phedair pabell gloch wedi cael eu dodrefnu’n chwaethus mae popeth yno ar eich cyfer cyn cychwyn ar eich antur. Taith yw bywyd, p’un ai i fyny’r mynydd acw, dilyn cwrs afon neu trwy’r coed, mae’n cychwyn yn Wild Mountains. Hefyd Mae sawl llety gwyliau i aros ynddynt yn lleol gyda nifer o lwybrau troed, lonydd tawel a llwybrau yn y pentref ac o’i gwmpas, gyda llwybrau troed yn ymdroelli o gwmpas y dyffryn.

Glandwr Cottage – Cwmbyr

Glandwr-Cottage - Talley Dim ond 1.5 milltir i ffwrdd o Cwmdu Inn a siop yw’r cyrchfan gwledig 4*, 2 ystafell wely hon sy’n cynnig cyfleusterau hunanarlwyo llawn. Adeiladwyd y bwthyn carreg gweithiwr hwn ailadeiladwyd ac a adferwyd tua 1850 ac mae wedi’i foderneiddio’n llawn ond mae’n dal i gadw llawer o’r cymeriad a’r nodweddion gwreiddiol. Roedd yr ailadeiladu yn cynnwys gwresogi o dan y llawr ar y ddau lawr gan sicrhau tymheredd mewnol cyson drwy’r flwyddyn. Glandwr Cottage - the loungeBwthyn teuluol clyd a’i gardd goediog fawr wedi’i lleoli ym mhentref tawel Cwmbyr, llai na hanner milltir o hen bentref hanesyddol Talley. Mae llety ar gyfer 4 o bobl mewn 1 ystafell wely ddwbl ac 1 ystafell deuol gyda dwy ystafell wely (2’6 gwely). Mae’n ddelfrydol am seibiant rhamantus i ddau, neu fynd â’r plant. Ymlacio a gwyliwch y bywyd gwyllt o’r bwthyn, neu un o’r mannau eistedd yn yr ardd coetir 1/2 erw wrth wrando ar y nant ac adar. Am fwy o fanylion, oriel luniau llawn ac i wirio ymweliad argaeledd http://www.glandwrcottage.co.uk

Coach House – Talley

The Coach House - Talley Bwthyn clyd syfrdanol yw’r Coach House wedi’i leoli yn bell oddi ar y trac guro ymysg coedwigoedd hardd yng nghefn gwlad a chlychau’r gog yn uwch na phentref Talley. Mae Cwmdu Inn a siop tua 5 munud mewn car o Talley. Mae’r Coach House wedi’i leoli ar ddalgylch y perchnogion; mae croeso i chi grwydro yn y caeau a’r coetir i gwrdd â’r teulu estynedig o ddefaid, alpacas a geifr anwes, ynghyd â 2 geffy cyfeillgar ac asyn. Yn yr ardd mae amrywiaeth o ieir a hwyaid i’ch helpu i ddeffro chi yn y bore ac i’ch cadw’n ddifyr! Dewch i fwynhau picnic a sŵn haul mewn llond llwyr yn unrhyw un o’r caeau. The Coach House LoungeMae’r Coach House yn adfywiad heddychlon glyd. Wedi’i droi’n gariadus o hen adeilad allanol, mae’n cadw llawer o swyn a chymeriad. Yn cynnwys un lle cynllun agored prydferth gydag ardal fyw glyd gyda llosgwr pren hynafol mawr yn ogystal â gwres canolog sy’n tanio olew. Mae yna ardal wely hardd ar y lefel mezzanine yn ogystal â chegin ac ystafell ymolchi â chyfarpar llawn. Mae’r ardal y tu allan i’r ardal breifat yn berffaith i fwynhau heddwch cefn gwlad gyda diod a barbeciw ac mae’r awyr tywyll yn y nos yn berffaith ar gyfer serennu. Am fwy o fanylion, oriel luniau gynhwysfawr ac i wirio argaeledd, ewch i The Coach House page

The Beudy Cottage

Beudy Exterior Ychydig llai na 4 milltir o Cwmdu a 2 filltir o Abaty Talley. Bwthyn gwyliau clyd ond eang yw’r Beudy. Mae ganddo ei ardd gaeedig ei hun, a mynediad i dy haf pren. Mae’r ty haf yn edrych tua’r gorllewin dros olygfeydd Cwm Cothi a machlud haul anhygoel. Gwyliwch y Barcutiaid Coch, y Bwncathod a’r Crëyr Glas sy’n ymweld y rhan fwyaf o ddyddiau. Mae’n ddelfrydol ar gyfer cwpl ond yn gallu cysgu hyd at 4 oedolyn. Nantygroes, y brif fferm, ac mae bwthyn Beudy wedi’i osod ar ffordd drwodd gyda mynediad uniongyrchol i lwybrau cefn gwlad a choetir agored. Man tawel ar gyfer encil heddychlon, neu ganolfan glyd ar gyfer gwyliau gwyliau awyr agored egnïol. Beudy - Sitting Room Am fwy o fanylion, ac i gysylltu â’r perchennog ymwelwch http://nantygroes.co.uk/ I wirio argaeledd ac archebu ymweliad ar-lein Gwyliau Bwthyn Cymru – The Beudy
Tŷ NewyddTŷ Newydd Tŷ Newydd – Yn cynnig llety gwely a brecwast a safleodd carafannau yn Llangadog ar gyfer ymwelwyr i Ddyffryn Tywi yn Sir Gaerfyrddin, Gorllewin Cymru. Mae’r lleoliad ger ffin orllewinol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sydd yn agos at Lyn y Fan a Mynydd Du Sir Gaerfyrddin. Mae croeso i bawb, gan gynnwys cerddwyr, beicwyr a physgotwyr sy’n chwilio am lety gwely a brecwast yng Ngorllewin Cymru. Mae digon o le i barcio ar y safle

Comments are closed.